Språk

Samtaler

I Hompetitten vil barnet møte fokus på språk fra første dag. I alle hverdagssituasjoner, som bleieskift, garderobehjelp og måltider, kommuniserer de ansatte med barn. For de minste gjelder det gjerne kroppsspråk og mimikk i samspill med verbal voksen.

Spill

Ulike spill er ofte i bruk på avdelingene, og bidrar til bruk av språk. Noen av disse er også språkspill, som f.eks gir trening i å formulere spørsmål.

Bilder

Illustrasjoner i ulike varianter er med på å fremme språkferdigheter. Vi bruker plakater og andre bilder i barnehøyde på vegger, i tilknytning til temaer vi jobber med. Foran disse foregår ofte den gode samtalen mellom barn og voksne, eller barna imellom.

Fotoalbum på Mykid er også egnet til å skape samtalerom sammen med barna.

I tillegg kommer pekebøker og billedbøker som utgangspunkt for god kommunikasjon i små grupper.

Litteratur

God og variert barnelitteratur er viktig for oss i arbeidet med språk, og vi velger oss gjerne en forfatter som avdelingene kan bli bedre kjent med i løpet av et år.

Formidling av litteratur foregår i hovedsak i samlinger, og gjennom spontane lesegrupper med en voksen i løpet av dagen.

Litteraturen som velges tar utgangspunkt både i temaer valgt av de voksne, og i det som måtte interessere barna til enhver tid.

En av våre måter å jobbe med bøker på, er å prøve å skape engasjement i forkant av lesing, ved å undre seg over hva handlingen kan være, f.eks. , for deretter å reflektere over innholdet i etterkant.

Vi er i tillegg bevisste på at lek med språk, som i rim og regler og sangleker, er spesielt verdifullt i barns språkutvikling, sangglede likeså.

Forming

Når barna utfører formingsaktiviteter, det være seg tegning, maling eller annet, blir de bedt om å fortelle om det de lager, slik at formuleringsevne styrkes.

Rollelek

Sist, men ikke minst, legger personalet i barnehagen vekt på å gi rom og anledning til rollelek. Derfor er vi nøye med at ikke for store deler av dagen preges av voksenstyrt organisert aktivitet. Vi anser denne type lek som gylne muligheter for førskolebarn til å utvikle språkferdigheter og utforske språk gjennom ulike roller, samspill og samhandling.